Мэдээлэл лавлагаа болон бусад үйлчилгээ

Үйлчилгээ Шимтгэл хураамж
Дансны хуулга /хугацаа харгалзахгүй/* Нэг хуудас 100 төг
Дансны тодорхойлолт /иргэн, байгууллага/
Монгол хэлээр 3,000 төг
Англи хэлээр 5,000 төг
Данс нээлгэснээс хойш болон дансанд хамтран эзэмшигчийн өөрчлөлт хийлгэснээс хойш 7 хоног буюу түүнээс бага хугацаанд тухайн данстай холбоотой англи тодорхойлолт гаргуулахад 5,000 төгрөг + 10,000 төгрөг
Тодорхойлолт: 'Зээлжих чадварын тодорхойлолт 20 000 төг
Гадаад улсаас мөнгөн хөрөнгө шилжиж орсон тухай тодорхойлолт 20 000 төг
Програмаас баримт нөхөж хэвлэж өгөх 200 төг
Архиваас баримт шүүж хувилж өгөх
1 жил дотор баримт тус бүрээс 5,000 төг
1 жилээс дээш баримт тус бүрээс 10,000 төг
Цүнхээр мөнгө хураах /гэрээгээр/ 0.1% – 0.5%
Хадгаламжийн дэвтэр 1,000 төг
Бэлэн мөнгөний чек
Нэг хуудас 200 төг
Дэвтрээр /25 хуудас/ 4,000 төг
Гарын үсгийн баталгааны маягт Үнэгүй
Харилцах дансны үлдэгдлийн баталгааны маягт Үнэгүй
Харилцагчийн буруугаас залруулгын гүйлгээ хийх 500 төг

*- Харилцагчийн өдрийн хуулга үнэгүй.

- Харилцагч өнгөрсөн хугацааны баримтыг банкнаас дахин авах хүсэлт тавих тохиолдолд энэ нь програмаас хэвлэх боломжтой бол нэг баримтнаас 200 төгрөгний шимтгэл авна. Зөвхөн уг гүйлгээг хийсэн харилцагчид баримтыг дахин хэвлэж өгнө.
- Харилцагч хуучин Хадгаламж банк болон Монгол шуудан банкны дэвтэрээ Төрийн банкны шинэ дэвтрээр солиулах бол дэвтрийн үнэ 1000 төгрөг авахгүй.
- Банкны үйл ажиллагаатай холбоотой гарсан гомдлын дагуу архиваас баримт, материал үзэж хуулбарласан  тохиолдолд уг шимтгэлийг харилцагчаас авахгүй.

Гялс банк

Ухаалаг гар утас болон таблетанд зориулсан ‘Gyals Bank’ аппликейшн нь интернэтийн сүлжээ бүхий хаанаас ч банкны үйлчилгээг авах боломжийг бүрдүүлдэг.

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН БАНК

Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, бага тойруу 7/1

УТАС

1800-1881

© 2009-2023 Төрийн банк ХК