1800-1881 en

Зээлийн эрхтэй карт

ЗЭЭЛИЙН ЭРХТЭЙ КАРТ гэж банкны карт эзэмшигчийн богино хугацааны санхүүгийн хэрэгцээнд зориулан банкнаас урьдчилан олгож буй тухайн харилцагчийн картын дансанд улайлт үүсэх эрхийш хэлнэ.

ЕРӨНХИЙ БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

  • Карт эзэмшигчийн иргэний үнэмлэх /баталгаажуулсан байж болно./
  • Цээж зураг
  • Банкны гаргасан өргөдлийн маягт бөглөсөн байх

Цалингийн зээлийн эрхтэй картын хувьд нэмэлт:

  • Нийгмийн даатгалын дэвтэр
  • Байгууллагын тодорхойлолт

Бизнесийн зээлийн эрхтэй картын хувьд нэмэлт:

  • Төрийн банкны болон бусад банкин дах депозит дансны сүүлийн 6 сарын хуулга
  • Бизнесийн үйл ажиллагааг гэрчлэх гэрчилгээ, дүрэм, тайлан

Хадгаламж барьцаалсан зээлийн эрхтэй картын хувьд нэмэлт:

  • Хадгаламжийн дэвтэр

ВИП зээлийн эрхтэй картын хувьд нэмэлт

  • Банкны хувьд стратегийн ач холбогдол бүхий харилцагч болохыг тодорхойлсон салбарын захирлын гарын үсэг, тамга тэмдгээр баталгаажсан албан бичиг

ЗЭЭЛИЙН ЭРХТЭЙ КАРТЫН НӨХЦӨЛ

Зээлийн бүтээгдэхүүний  нэр Зээлийн хэмжээ Валют Жилийн хүү Зээлийн хугацаа Картын жилийн хураамж
УБ ОН
Цалингийн зээлийн эрхтэй карт  /дотоод MNT/ Сарын цэвэр цалингийн 80%-с хэтрэхгүй ба дээд хэмжээ 3 сая төгрөг MNT

26,4%

Юнионпэй Платинум картын хүчинтэй хугацаа дуусах хүртэл ба дээд хугацаа 2 жил 10,000 төгрөг
Бизнес зээлийн эрхтэй карт /дотоод MNT/ Депозит дансны сүүлийн 6 сарын дундаж үлдэгдлийн 30%-иас хэтрэхгүй буюу 10.0 сая төгрөг / 10,000 ам доллар MNT

 

 

26,4%  

Юнионпэй Платинум картын хүчинтэй хугацаа дуусах хүртэл ба дээд хугацаа 2 жил 30,000 төгрөг
Бизнес зээлийн эрхтэй карт   /ОУ-ын MNT/ MNT 30,000 төгрөг
Бизнес зээлийн эрхтэй карт/ОУ-ын USD/ USD 30 ам доллар
ВИП зээлийн эрхтэй карт /дотоод MNT/ 5 сая төгрөг, 5,000 ам доллар хүртэл MNT 26,4% Юнионпэй Платинум картын хүчинтэй хугацаа дуусах хүртэл ба дээд хугацаа 2 жил 30,000 төгрөг
ВИП зээлийн эрхтэй карт/ОУ-ын MNT/ MNT 30,000 төгрөг
ВИП зээлийн эрхтэй карт/ОУ-ын USD/ USD 26,4% 30 ам доллар
Хадгаламжийн зээлийн эрхтэй карт /дотоод MNT/ Хугацаатай хадгаламжийн үлдэгдлийн 80%-иас хэтрэхгүй буюу 5 сая төгрөг, 5,000 ам доллар хүртэл MNT Хугацаатай хадгаламжийн сарын хүү + 0.6% Хугацаатай хадгаламжийн хугацаа дуусах хүртэл буюу 12 хүртэл сар 10,000 төгрөг
Хадгаламжийн зээлийн эрхтэй карт /ОУ-ын MNT/ MNT 10,000 төгрөг
Хадгаламжийн зээлийн эрхтэй карт /ОУ-ын USD/ USD Хугацаатай хадгаламжийн сарын хүү + 0.4% /USD, EUR, CNY/ 10 ам доллар
Зээл эргэн төлөгдөх нөхцөл /хоног/ Улайлт үүссэн өдрөөс 30 хоногийн дотор төлнө. 
Нэмэгдүүлсэн хүүгийн хэмжээ Хуваарьт хугацаандаа төлөгдөөгүй зээлийн дүнгээс нэмэгдүүлсэн хүүг тооцно. Нэмэгдүүлсэн хүү нь үндсэн хүүгийн 20 хувьтай тэнцүү байна.

 

ЮНИОНПЭЙ ПЛАТИНУМ ЗЭЭЛИЙН ЭРХТЭЙ КАРТ

Цалингийн орлого Цэвэр цалингийн 80% хүртэл ба Дээд хэмжээ
10 сая төгрөг, түүнтэй тэнцэх юань
MNT, CNY 26.4% Юнионпэй Платинум картын хүчинтэй хугацаа дуусах хүртэл ба дээд хугацаа 2 жил -
Бизнесийн орлого Бизнес: Депозит дансны сүүлийн 6 сарын дундаж үлдэгдлийн 30%-с хэтрэхгүй ба
Хадгаламж барьцаалсан Хугацаатай хадгаламжийн дансны үлдэгдлийн 80%-с хэтрэхгүй ба
ВИП харилцагч Стратегийн ач холбогдол бүхий сайн харилцагч
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл:
Харилцагчийн мэдээллийн төв: 1800-1881
Имэйл хаяг: contact@statebank.mn
Факс: 330595


 en
?
Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Ханшийн мэдээ Халамжийн мэдээ Онлайн туслах Хаяг, байршил Twitter Facebook Youtube