1800-1881 en

Иргэдийн дансны хүү шимтгэл

Харилцах MNT Валют
Бэлэн мөнгөний орлогын гүйлгээ Шимтгэлгүй бэлэн валютын шимтгэл
Бэлэн мөнгөний зарлагын гүйлгээ
УБ хот, аймгийн төв 200 төг 200 төг + бэлэн валютын шимтгэл
Сум суурин газар 1,000,000 төгрөг хүртэл 200₮
1,000,000 дээш 200₮+0,01%
Бэлэн бус гүйлгээ 150 төг 200 төг
Банк хоорондын гүйлгээ /данснаас шилжүүлэхэд/

3,000,000 төгрөг хүртэл 440  төгрөг
3,000,000 төгрөгөөс дээш 500 төгрөг 

1,000 төг
Бэлнээр тушааж банк хооронд шилжүүлэх
Улаанбаатар хот /Төрийн сан банкруу 500 төг/ 1.000 төг 1.000 төг
Орон нутаг 500 төг 1.000 төг
Данс хөтөлсний шимтгэл
    Энгийн харилцах данснаас сар бүр 200 төг
    Хугацаагүй хадгаламжаас жилийн эцэст 2,000 төг
Данс хаах 1,000 төг*

 

1 -  Бэлнээр тушааж буй Рублийн 10, 50, 100тын дэвсгэртүүдээс  2,7 хувь, Английн фунт стерлинг, Японы иенээс 0.3 хувь, Хятадын юаны 1-20тын дэвсгэрт болон Америк долларын 1,2,5-тын дэвсгэртээс 2,0 хувийн шимтгэл, Воны дэвсгэртээс 1.5 хувийн шимтгэлийг тус тус тооцон авна.

2 -  Бэлэн бусаар шилжиж орсон, харилцах дансанд олгогдсон хүү, болон бэлэн бус ханшаар дансандаа худалдаж авсан валютыг  бэлнээр зарлага гарган авахад Ам.доллар болон Еврогоос Улаанбаатар хот, аймгийн төвүүдэд 0.25 хувь; бусад сум, суурин газарт 0.35 хувь, Иен 0.35 хувь, Рубль 1,5 хувь, Английн фунт 0,3 хувь, Юаниас Улаанбаатар хот, аймгийн төвүүдэд 0.2 хувь; бусад сум, суурин газарт 0.3 хувийн шимтгэл тооцогдоно.

 
 
Харилцах MNT Валют
Бэлэн мөнгөний орлогын гүйлгээ Шимтгэлгүй бэлэн валютын шимтгэл
Бэлэн мөнгөний зарлагын гүйлгээ
УБ хот, аймгийн төв 200 төг 200 төг + бэлэн валютын шимтгэл
Сум суурин газар 1,000,000 төгрөг хүртэл 200₮
1,000,000 дээш 200₮+0,01%
Бэлэн бус гүйлгээ 150 төг 200 төг
Банк хоорондын гүйлгээ /данснаас шилжүүлэхэд/

3,000,000 төгрөг хүртэл 440  төгрөг
3,000,000 төгрөгөөс дээш 500 төгрөг 

1,000 төг
Бэлнээр тушааж банк хооронд шилжүүлэх
Улаанбаатар хот /Төрийн сан банкруу 500 төг/ 1.000 төг 1.000 төг
Орон нутаг 500 төг 1.000 төг
Данс хөтөлсний шимтгэл
    Энгийн харилцах данснаас сар бүр 200 төг
    Хугацаагүй хадгаламжаас жилийн эцэст 2,000 төг
Данс хаах 1,000 төг*

 

1 -  Бэлнээр тушааж буй Рублийн 10, 50, 100тын дэвсгэртүүдээс  2,7 хувь, Английн фунт стерлинг, Японы иенээс 0.3 хувь, Хятадын юаны 1-20тын дэвсгэрт болон Америк долларын 1,2,5-тын дэвсгэртээс 2,0 хувийн шимтгэл, Воны дэвсгэртээс 1.5 хувийн шимтгэлийг тус тус тооцон авна.

2 -  Бэлэн бусаар шилжиж орсон, харилцах дансанд олгогдсон хүү, болон бэлэн бус ханшаар дансандаа худалдаж авсан валютыг  бэлнээр зарлага гарган авахад Ам.доллар болон Еврогоос Улаанбаатар хот, аймгийн төвүүдэд 0.25 хувь; бусад сум, суурин газарт 0.35 хувь, Иен 0.35 хувь, Рубль 1,5 хувь, Английн фунт 0,3 хувь, Юаниас Улаанбаатар хот, аймгийн төвүүдэд 0.2 хувь; бусад сум, суурин газарт 0.3 хувийн шимтгэл тооцогдоно.

 
 
Харилцах MNT Валют
Бэлэн мөнгөний орлогын гүйлгээ Шимтгэлгүй бэлэн валютын шимтгэл
Бэлэн мөнгөний зарлагын гүйлгээ
УБ хот, аймгийн төв 200 төг 200 төг + бэлэн валютын шимтгэл
Сум суурин газар 1,000,000 төгрөг хүртэл 200₮
1,000,000 дээш 200₮+0,01%
Бэлэн бус гүйлгээ 150 төг 200 төг
Банк хоорондын гүйлгээ /данснаас шилжүүлэхэд/

3,000,000 төгрөг хүртэл 440  төгрөг
3,000,000 төгрөгөөс дээш 500 төгрөг 

1,000 төг
Бэлнээр тушааж банк хооронд шилжүүлэх
Улаанбаатар хот /Төрийн сан банкруу 500 төг/ 1.000 төг 1.000 төг
Орон нутаг 500 төг 1.000 төг
Данс хөтөлсний шимтгэл
    Энгийн харилцах данснаас сар бүр 200 төг
    Хугацаагүй хадгаламжаас жилийн эцэст 2,000 төг
Данс хаах 1,000 төг*

 

1 -  Бэлнээр тушааж буй Рублийн 10, 50, 100тын дэвсгэртүүдээс  2,7 хувь, Английн фунт стерлинг, Японы иенээс 0.3 хувь, Хятадын юаны 1-20тын дэвсгэрт болон Америк долларын 1,2,5-тын дэвсгэртээс 2,0 хувийн шимтгэл, Воны дэвсгэртээс 1.5 хувийн шимтгэлийг тус тус тооцон авна.

2 -  Бэлэн бусаар шилжиж орсон, харилцах дансанд олгогдсон хүү, болон бэлэн бус ханшаар дансандаа худалдаж авсан валютыг  бэлнээр зарлага гарган авахад Ам.доллар болон Еврогоос Улаанбаатар хот, аймгийн төвүүдэд 0.25 хувь; бусад сум, суурин газарт 0.35 хувь, Иен 0.35 хувь, Рубль 1,5 хувь, Английн фунт 0,3 хувь, Юаниас Улаанбаатар хот, аймгийн төвүүдэд 0.2 хувь; бусад сум, суурин газарт 0.3 хувийн шимтгэл тооцогдоно.

 
 
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл:
Харилцагчийн мэдээллийн төв: 1800-1881
Имэйл хаяг: contact@statebank.mn
Факс: 330595


 en
?
Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Ханшийн мэдээ Халамжийн мэдээ Онлайн туслах Санал хүсэлт Хаяг, байршил Twitter Facebook Youtube