1800-1881 en

Хөрөнгө оруулалтын зээл

Бизнес эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага нь үйлдвэрлэл, үйлчилгээгээ өргөтгөх, үйл ажиллагааны ашиг орлого, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний чанарыг сайжруулах зорилгоор суурь эргэлтийн хөрөнгө нэмэгдүүлэх зорилгоор техник технологи болон тоног төхөөрөмж худалдан авах, шинэчлэх, үндсэн хөрөнгө бэлтгэх, хөрөнгө оруулалт хийх зэрэг үйл ажиллагааг санхүүжүүлэхэд зориулагдана.

Зээлийн нөхцөл

  Зээлийн хэмжээ Зээлийн хүү /жилээр/ Зээлийн хугацаа /сараар/
УБ ОН
MNT Нийт хөрөнгө оруулалтын дүнгийн 30%-с багагүй хэмжээг зээлдэгч өөрөө санхүүжүүлнэ. 24.0%-19.2% 60 сар хүртэл 
USD 20.4%-16.8% 36 сар хүртэл 
  Зээл эргэн төлөгдөх нөхцөл 1. Үндсэн зээлээс дээд тал нь 12 хүртэл сар чөлөөлж болно. 
2. Хүүг сар бүр, үндсэн зээлийг бизнесийн мөнгөн урсгалтай уялдуулан тогтоох.

Зээлийн бодит өртөг (жилийн): 26.97%-20.94 %
Шимтгэл: Зээл хүсэх өргөдөл – 15,000 төгрөг /15 ам.доллар/
Зээл олголтын шимтгэл – Олгосон зээлийн 1% буюу 3.0 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй /3,000 ам доллараас хэтрэхгүй/
Зээл хүсэх өргөдөл – 15,000 төгрөг /15 ам.доллар/                      

 

Зээлдэгчид тавигдах шаардлага:
• Сүүлийн 12 сар тасралтгүй тухайн бизнесийг эрхэлсэн туршлагатай,
• Хөрөнгө оруулалтын нийт төсвийн 30 хувиас багагүй хэмжээг өөрийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх чадвартай
• Бизнесийн тогтмол мөнгөн урсгалтай, үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн орлогын 70%-иас хэтрэхгүй дүнгээр зээл, зээлийн хүүг хуваарийн дагуу хэсэгчлэн төлөх чадвартай,
• Үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг эрх бүхий холбогдох байгууллагаас авсан,
• Сүүлийн 1 жилийн /улирлын/ санхүүгийн  тайлан,
• Зээлийн барьцаанд өөрийн өмчлөлийн  эсхүл гуравдагч этгээдийн  барьцааны зүйлийг тавих, батлан даалт, банкны баталгаатай,
• Чанаргүй зээлийн үлдэгдэлгүй байх.
 
Бүрдүүлэх материал
• Зээл хүссэн албан хүсэлт
• Компанийн гэрчилгээний хуулбар
• Компанийн дүрмийн хуулбар
• Бизнесийн үйл ажиллагаатай холбоотой тусгай зөвшөөрөл, бусад бичиг баримт
• Зээлийн зориулалтын талаар мэдээлэл, гэрээ, төсөл гэх мэт
• Татварын албаны тодорхойлолт
• Компанийн санхүүгийн тайлан
• Барьцаалах хөрөнгийн бичиг баримтууд /эх хувь/
• Зээл авах болон хөрөнгө барьцаалах тухай ТУЗ /ХНХ/-ийн тогтоол
• Үл хөдлөх хөрөнгө худалдан авах тохиолдолд татвар төлсөн баримт
• Бусад шаардлагатай нэмэлт материалууд

 

ЗЭЭЛИЙН БАТЛАН ДААЛТЫН САН

Банк, санхүүгийн байгууллагаас зээл авахыг хүссэн боловч зээлийн барьцаа хөрөнгө нь хүрэлцэхгүй байгаа жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчид хүссэн зээлийн 60 хүртэлх хувьд батлан даалт гаргана.

Хамрах хүрээ

Жилийн борлуулалтын орлого 1.5 тэрбум төгрөгөөс дээшгүй жижиг, дунд үйлдвэр, бизнес эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгж, иргэн
Батлан даалын хэмжээ Хүссэн зээлийн 60 хүртэлх хувь, дээд хэмжээ 500 сая төгрөг хүртэл
Батлан даалын хугацаа Банк, зээлдагч хоёрын зээлийн гэрээний хугацаатай адил байна.
Батлан даалтын шимтгэл 1-3% шимтгэлийг нэг удаа төлнө
Бүрдүүлэх материал Батлан даалт хүссэн өргөдлийг хамтран ажиллаж байгаа банк, санхүүгийн байгууллагын салбар нэгжид гаргана.

 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг
Утас: 70110057, 70110058
www.lgf.mn

Бизнес эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага нь үйлдвэрлэл, үйлчилгээгээ өргөтгөх, үйл ажиллагааны ашиг орлого, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний чанарыг сайжруулах зорилгоор суурь эргэлтийн хөрөнгө нэмэгдүүлэх зорилгоор техник технологи болон тоног төхөөрөмж худалдан авах, шинэчлэх, үндсэн хөрөнгө бэлтгэх, хөрөнгө оруулалт хийх зэрэг үйл ажиллагааг санхүүжүүлэхэд зориулагдана.

Зээлийн нөхцөл

  Зээлийн хэмжээ Зээлийн хүү /жилээр/ Зээлийн хугацаа /сараар/
УБ ОН
MNT Нийт хөрөнгө оруулалтын дүнгийн 30%-с багагүй хэмжээг зээлдэгч өөрөө санхүүжүүлнэ. 24.0%-19.2% 60 сар хүртэл 
USD 20.4%-16.8% 36 сар хүртэл 
  Зээл эргэн төлөгдөх нөхцөл 1. Үндсэн зээлээс дээд тал нь 12 хүртэл сар чөлөөлж болно. 
2. Хүүг сар бүр, үндсэн зээлийг бизнесийн мөнгөн урсгалтай уялдуулан тогтоох.

Зээлийн бодит өртөг (жилийн): 26.97%-20.94 %
Шимтгэл: Зээл хүсэх өргөдөл – 15,000 төгрөг /15 ам.доллар/
Зээл олголтын шимтгэл – Олгосон зээлийн 1% буюу 3.0 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй /3,000 ам доллараас хэтрэхгүй/
Зээл хүсэх өргөдөл – 15,000 төгрөг /15 ам.доллар/                      

 

Зээлдэгчид тавигдах шаардлага:
• Сүүлийн 12 сар тасралтгүй тухайн бизнесийг эрхэлсэн туршлагатай,
• Хөрөнгө оруулалтын нийт төсвийн 30 хувиас багагүй хэмжээг өөрийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх чадвартай
• Бизнесийн тогтмол мөнгөн урсгалтай, үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн орлогын 70%-иас хэтрэхгүй дүнгээр зээл, зээлийн хүүг хуваарийн дагуу хэсэгчлэн төлөх чадвартай,
• Үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг эрх бүхий холбогдох байгууллагаас авсан,
• Сүүлийн 1 жилийн /улирлын/ санхүүгийн  тайлан,
• Зээлийн барьцаанд өөрийн өмчлөлийн  эсхүл гуравдагч этгээдийн  барьцааны зүйлийг тавих, батлан даалт, банкны баталгаатай,
• Чанаргүй зээлийн үлдэгдэлгүй байх.
 
Бүрдүүлэх материал
• Зээл хүссэн албан хүсэлт
• Компанийн гэрчилгээний хуулбар
• Компанийн дүрмийн хуулбар
• Бизнесийн үйл ажиллагаатай холбоотой тусгай зөвшөөрөл, бусад бичиг баримт
• Зээлийн зориулалтын талаар мэдээлэл, гэрээ, төсөл гэх мэт
• Татварын албаны тодорхойлолт
• Компанийн санхүүгийн тайлан
• Барьцаалах хөрөнгийн бичиг баримтууд /эх хувь/
• Зээл авах болон хөрөнгө барьцаалах тухай ТУЗ /ХНХ/-ийн тогтоол
• Үл хөдлөх хөрөнгө худалдан авах тохиолдолд татвар төлсөн баримт
• Бусад шаардлагатай нэмэлт материалууд

 

ЗЭЭЛИЙН БАТЛАН ДААЛТЫН САН

Банк, санхүүгийн байгууллагаас зээл авахыг хүссэн боловч зээлийн барьцаа хөрөнгө нь хүрэлцэхгүй байгаа жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчид хүссэн зээлийн 60 хүртэлх хувьд батлан даалт гаргана.

Хамрах хүрээ

Жилийн борлуулалтын орлого 1.5 тэрбум төгрөгөөс дээшгүй жижиг, дунд үйлдвэр, бизнес эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгж, иргэн
Батлан даалын хэмжээ Хүссэн зээлийн 60 хүртэлх хувь, дээд хэмжээ 500 сая төгрөг хүртэл
Батлан даалын хугацаа Банк, зээлдагч хоёрын зээлийн гэрээний хугацаатай адил байна.
Батлан даалтын шимтгэл 1-3% шимтгэлийг нэг удаа төлнө
Бүрдүүлэх материал Батлан даалт хүссэн өргөдлийг хамтран ажиллаж байгаа банк, санхүүгийн байгууллагын салбар нэгжид гаргана.

 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг
Утас: 70110057, 70110058
www.lgf.mn

Бизнес эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага нь үйлдвэрлэл, үйлчилгээгээ өргөтгөх, үйл ажиллагааны ашиг орлого, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний чанарыг сайжруулах зорилгоор суурь эргэлтийн хөрөнгө нэмэгдүүлэх зорилгоор техник технологи болон тоног төхөөрөмж худалдан авах, шинэчлэх, үндсэн хөрөнгө бэлтгэх, хөрөнгө оруулалт хийх зэрэг үйл ажиллагааг санхүүжүүлэхэд зориулагдана.

Зээлийн нөхцөл

  Зээлийн хэмжээ Зээлийн хүү /жилээр/ Зээлийн хугацаа /сараар/
УБ ОН
MNT Нийт хөрөнгө оруулалтын дүнгийн 30%-с багагүй хэмжээг зээлдэгч өөрөө санхүүжүүлнэ. 24.0%-19.2% 60 сар хүртэл 
USD 20.4%-16.8% 36 сар хүртэл 
  Зээл эргэн төлөгдөх нөхцөл 1. Үндсэн зээлээс дээд тал нь 12 хүртэл сар чөлөөлж болно. 
2. Хүүг сар бүр, үндсэн зээлийг бизнесийн мөнгөн урсгалтай уялдуулан тогтоох.

Зээлийн бодит өртөг (жилийн): 26.97%-20.94 %
Шимтгэл: Зээл хүсэх өргөдөл – 15,000 төгрөг /15 ам.доллар/
Зээл олголтын шимтгэл – Олгосон зээлийн 1% буюу 3.0 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй /3,000 ам доллараас хэтрэхгүй/
Зээл хүсэх өргөдөл – 15,000 төгрөг /15 ам.доллар/                      

 

Зээлдэгчид тавигдах шаардлага:
• Сүүлийн 12 сар тасралтгүй тухайн бизнесийг эрхэлсэн туршлагатай,
• Хөрөнгө оруулалтын нийт төсвийн 30 хувиас багагүй хэмжээг өөрийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх чадвартай
• Бизнесийн тогтмол мөнгөн урсгалтай, үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн орлогын 70%-иас хэтрэхгүй дүнгээр зээл, зээлийн хүүг хуваарийн дагуу хэсэгчлэн төлөх чадвартай,
• Үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг эрх бүхий холбогдох байгууллагаас авсан,
• Сүүлийн 1 жилийн /улирлын/ санхүүгийн  тайлан,
• Зээлийн барьцаанд өөрийн өмчлөлийн  эсхүл гуравдагч этгээдийн  барьцааны зүйлийг тавих, батлан даалт, банкны баталгаатай,
• Чанаргүй зээлийн үлдэгдэлгүй байх.
 
Бүрдүүлэх материал
• Зээл хүссэн албан хүсэлт
• Компанийн гэрчилгээний хуулбар
• Компанийн дүрмийн хуулбар
• Бизнесийн үйл ажиллагаатай холбоотой тусгай зөвшөөрөл, бусад бичиг баримт
• Зээлийн зориулалтын талаар мэдээлэл, гэрээ, төсөл гэх мэт
• Татварын албаны тодорхойлолт
• Компанийн санхүүгийн тайлан
• Барьцаалах хөрөнгийн бичиг баримтууд /эх хувь/
• Зээл авах болон хөрөнгө барьцаалах тухай ТУЗ /ХНХ/-ийн тогтоол
• Үл хөдлөх хөрөнгө худалдан авах тохиолдолд татвар төлсөн баримт
• Бусад шаардлагатай нэмэлт материалууд

 

ЗЭЭЛИЙН БАТЛАН ДААЛТЫН САН

Банк, санхүүгийн байгууллагаас зээл авахыг хүссэн боловч зээлийн барьцаа хөрөнгө нь хүрэлцэхгүй байгаа жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчид хүссэн зээлийн 60 хүртэлх хувьд батлан даалт гаргана.

Хамрах хүрээ

Жилийн борлуулалтын орлого 1.5 тэрбум төгрөгөөс дээшгүй жижиг, дунд үйлдвэр, бизнес эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгж, иргэн
Батлан даалын хэмжээ Хүссэн зээлийн 60 хүртэлх хувь, дээд хэмжээ 500 сая төгрөг хүртэл
Батлан даалын хугацаа Банк, зээлдагч хоёрын зээлийн гэрээний хугацаатай адил байна.
Батлан даалтын шимтгэл 1-3% шимтгэлийг нэг удаа төлнө
Бүрдүүлэх материал Батлан даалт хүссэн өргөдлийг хамтран ажиллаж байгаа банк, санхүүгийн байгууллагын салбар нэгжид гаргана.

 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг
Утас: 70110057, 70110058
www.lgf.mn

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл:
Харилцагчийн мэдээллийн төв: 1800-1881
Имэйл хаяг: contact@statebank.mn
Факс: 330595


 en
?
Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Ханшийн мэдээ Халамжийн мэдээ Онлайн туслах Санал хүсэлт Хаяг, байршил Twitter Facebook Youtube