ТӨРИЙН БАНКНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН 2015.06.30

 

БАЛАНС ТАЙЛАН 6/30/2015
ХӨРӨНГӨ ДҮН /мян.төгрөгөөр/
Бэлэн мөнгө ба Монголбанкин дахь харилцах 181,677,686.0
Бусад банк ба санхүүгийн байгууллага дахь харилцах, хадгаламж                 89,404,582.6
Санхүүгийн үүсмэл хэрэглүүр                                   -  
Харилцагчдад олгосон зээл ба урьдчилгаа            1,024,111,513.6
Санхүүгийн хөрөнгө оруулалт-борлуулахад бэлэн               404,862,054.6
Санхүүгийн хөрөнгө оруулалт- дуусах хугацаа хүртэл эзэмших  
Бусад хөрөнгө                 12,611,297.6
Үндсэн хөрөнгө                 76,674,023.1
Биет бус хөрөнгө                   2,439,708.2
Хойшлогдсон татварын хөрөнгө                      882,558.3
НИЙТ ХӨРӨНГӨ            1,792,663,424.1
ӨР ТӨЛБӨР ДҮН /мян.төгрөгөөр/
Бусад банк, санхүүгийн байгууллагын харилцах, хадгаламж               176,480,524.7
Репо хэлцэл                      620,254.4
Санхүүгийн үүсмэл хэрэглүүр                   5,061,083.1
Харилцагчдын харилцах, хадгаламж            1,169,218,472.8
Зээлээр авсан санхүүжилт               238,090,663.0
Бусад өр төлбөр                 43,296,749.3
Нийт өр төлбөр            1,632,767,747.4
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ ДҮН /мян.төгрөгөөр/
Энгийн хувьцаа               113,000,000.0
Дахин үнэлгээ                 12,116,640.8
Бусад нөөц                   1,650,501.1
Өмнөх жилийн ашиг/алдагдал                 24,745,149.6
Тайлант жилийн ашиг/алдагдал                   8,383,385.3
Нийт өөрийн хөрөнгө               159,895,676.7
Нийт пассив ба өөрийн хөрөнгө            1,792,663,424.1
   
  /мян.төг/
ОРЛОГО ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН ДҮН /мян.төгрөгөөр/
Хүүгийн орлого               107,519,824.2
Хүүгийн зардал                (69,886,529.1)
Цэвэр хүүгийн орлого                 37,633,295.1
Хураамж ба шимтгэлийн орлого                   8,412,317.4
Хураамж ба шимтгэлийн зарлага                       (21,025.9)
Хураамж ба шимтгэлийн цэвэр орлого                   8,391,291.5
Арилжааны цэвэр олз                   1,034,598.1
Үйл ажиллагааны бусад орлого                 11,023,339.9
Үйл ажиллагааны нийт орлого                 58,082,524.5
Зээлийн үнэ цэний бууралтын алдагдлын зардал                  (5,666,495.1)
Үйл ажиллагааны цэвэр орлого                 52,416,029.4
Үйл ажиллагааны зардал                (44,032,644.1)
Татварын өмнөх ашиг                    8,383,385.3
Орлогын албан татварын буцаан авалт/ (зардал)                                   -  
Тайлант жилийн ашиг                   8,383,385.3
Дахин үнэлгээ  
 Татварын дараах нийт дэлгэрэнгүй орлого                    8,383,385.3
   
БАНКНЫ ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦААНЫ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД ДҮН
Өөрийн хөрөнгө, эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа (>14%) 15.1%
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын харьцаа (>25%) 37.9%
Нэг зээлдэгчид олгосон зээл, өөрийн хөрөнгийн харьцаа (<20%) 4.7%
Нийт гадаад валютын нээлттэй позици, ӨХ-ийн харьцаа [<(+/-40%)] -2.5%
Тухайн нэг гадаад валютын нээлттэй позици, ӨХ-ийн харьцаа [<(+/-15%) ] -2.2%
Банкны холбогдох этгээдэд олгосон зээлийн нийлбэр, өөрийн хөрөнгийн харьцаа (<20%) 10.5%
 
Гялс банк

Ухаалаг гар утас болон таблетанд зориулсан ‘Gyals Bank’ аппликейшн нь интернэтийн сүлжээ бүхий хаанаас ч банкны үйлчилгээг авах боломжийг бүрдүүлдэг.

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН БАНК

Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, бага тойруу 7/1

УТАС

1800-1881

© 2009-2024 Төрийн банк ХК