ТӨРИЙН БАНКНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН 2015.03.31

  3/31/2015
АКТИВ ДҮН (мян.төгрөгөөр)
Бэлэн мөнгө ба Монголбанкин дахь харилцах 259,364,911
Бусад банк ба СБ дахь харилцах, хадгаламж 61,593,736
Санхүүгийн үүсмэл хэрэглүүр 104,826
Харилцагчдад олгосон зээл ба урьдчилгаа 1,065,930,886
Санхүүгийн хөрөнгө оруулалт – борлуулахад бэлэн 361,387,646
Санхүүгийн хөрөнгө оруулалт – дуусах хугацаа хүртэл эзэмших  
Бусад хөрөнгө 13,530,064
Үндсэн хөрөнгө 73,767,341
Биет бус хөрөнгө 2,200,271
Хойшлогдсон татварын хөрөнгө 843,635
Нийт актив 1,838,723,316
ПАССИВ ДҮН (мян.төгрөгөөр)
Бусад банк, санхүүгийн байгууллагын харилцах, хадгаламж 199,994,992
Репо хэлцэл 80,000,000
Санхүүгийн үүсмэл хэрэглүүр 2,414,852
Харилцагчдын харилцах, хадгаламж 1,125,123,718
Зээлээр авсан санхүүжилт 239,340,494
Бусад өр төлбөр 37,363,418
Нийт пассив 1,684,237,474
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ ДҮН (мян.төгрөгөөр)
Энгийн хувьцаа 113,000,000
Хуримтлагдсан ашиг 27,718,700
Дахин үнэлгээ 12,116,641
Нийгмийн хөгжлийн сан 956,832
Нөөцийн сан 693,669
Нийт өөрийн хөрөнгө 154,485,842
Нийт пассив ба өөрийн хөрөнгө 1,838,723,316
   
ОРЛОГО ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН ДҮН (мян.төгрөгөөр)
Хүү болон түүнтэй адилтгах орлого 52,808,767
Хүү болон түүнтэй адилтгах зардал (34,594,003)
Хүүгийн цэвэр орлого(зардал) 18,214,764
Хураамж ба шимтгэлийн орлого 4,000,136
Хураамж ба шимтгэлийн зардал (11,424)
Хураамж ба шимтгэлийн цэвэр орлого 3,988,712
Арилжааны цэвэр олз 430,881
Үйл ажиллагааны бусад орлого 5,599,534
Үйл ажиллагааны нийт орлого 28,233,891
Зээлийн үнэ цэнийн бууралтын алдагдлын зардал (3,626,208)
Үйл ажиллагааны цэвэр орлого 24,607,683
Үйл ажиллагааны зардал (21,633,038)
Татварын өмнөх ашиг (алдагдал) 2,974,646
Орлогын албан татварын зардал /буцаан авалт 1,096
Тайлант жилийн цэвэр ашиг(алдагдал) 2,973,550
   
БАНКНЫ ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦААНЫ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД ДҮН
Өөрийн хөрөнгө, эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа (>14%) 14.34%
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын харьцаа (>25%) 38.19%
Нэг зээлдэгчид олгосон зээл, өөрийн хөрөнгийн харьцаа (<20%) 5.45%
Нийт гадаад валютын нээлттэй позици, ӨХ-ийн харьцаа [<(+/-40%)] 9.90%
Тухайн нэг гадаад валютын нээлттэй позици, ӨХ-ийн харьцаа [<(+/-15%) ] 7.37%
Банкны холбогдох этгээдэд олгосон зээлийн ӨХ-д эзлэх нийт хувь (<20%) 11.35%

 

Банкны холбогдох этгээдэд олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив хөрөнгийн тайлан

2015 оны 3 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар Зээлийн өрийн үлдэгдэл Өөрийн хөрөнгөд эзлэх хувь
Банкны хувь нийлүүлэгч    
Эрх бүхий албан тушаалтнууд 1,734,941.87 1.12%
Бусад зээлүүд 15,800,509.70 10.23%

 

Гялс банк

Ухаалаг гар утас болон таблетанд зориулсан ‘Gyals Bank’ аппликейшн нь интернэтийн сүлжээ бүхий хаанаас ч банкны үйлчилгээг авах боломжийг бүрдүүлдэг.

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН БАНК

Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, бага тойруу 7/1

УТАС

1800-1881

© 2009-2024 Төрийн банк ХК