ТӨРИЙН БАНКНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН 2014.12.31

  12/31/2014
АКТИВ ДҮН (мян.төгрөгөөр)
Бэлэн мөнгө ба Монголбанкин дахь харилцах 465,672,626
Бусад банк ба СБ дахь харилцах, хадгаламж 143,504,169
Санхүүгийн үүсмэл хэрэглүүр 59,517
Харилцагчдад олгосон зээл ба урьдчилгаа 1,070,019,184
Санхүүгийн хөрөнгө оруулалт – борлуулахад бэлэн 136,054,212
Санхүүгийн хөрөнгө оруулалт – дуусах хугацаа хүртэл эзэмших 125,837,522
Бусад хөрөнгө 16,341,424
Үндсэн хөрөнгө 74,674,163
Биет бус хөрөнгө 1,869,055
Хойшлогдсон татварын хөрөнгө 776,939
Нийт актив 2,034,808,811
ПАССИВ ДҮН (мян.төгрөгөөр)
Бусад банк, санхүүгийн байгууллагын харилцах, хадгаламж 303,001,259
Репо хэлцэл 138,527,454
Санхүүгийн үүсмэл хэрэглүүр 128,952
Харилцагчдын харилцах, хадгаламж 1,167,233,634
Зээлээр авсан санхүүжилт 269,028,608
Бусад өр төлбөр 5,376,612
Нийт пассив 1,883,296,519
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ ДҮН (мян.төгрөгөөр)
Энгийн хувьцаа 113,000,000
Хуримтлагдсан ашиг 24,745,150
Дахин үнэлгээ 12,116,641
Нийгмийн хөгжлийн сан 956,832
Нөөцийн сан 693,669
Нийт өөрийн хөрөнгө 151,512,292
Нийт пассив ба өөрийн хөрөнгө 2,034,808,811
   
ОРЛОГО ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН ДҮН (мян.төгрөгөөр)
Хүү болон түүнтэй адилтгах орлого 213,838,222
Хүү болон түүнтэй адилтгах зардал (138,708,792)
Хүүгийн цэвэр орлого(зардал) 75,129,430
Хураамж ба шимтгэлийн орлого 14,904,129
Хураамж ба шимтгэлийн зардал (1,662,741)
Хураамж ба шимтгэлийн цэвэр орлого 13,241,388
Арилжааны цэвэр олз 2,932,464
Үйл ажиллагааны бусад орлого 2,478,717
Үйл ажиллагааны нийт орлого 93,781,999
Зээлийн үнэ цэнийн бууралтын алдагдлын зардал (324,068)
Үйл ажиллагааны цэвэр орлого 93,457,931
Үйл ажиллагааны зардал (74,263,815)
Татварын өмнөх ашиг (алдагдал) 19,194,116
Орлогын албан татварын зардал /буцаан авалт 128,978
Тайлант жилийн цэвэр ашиг(алдагдал) 19,323,094
   
БАНКНЫ ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦААНЫ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД ДҮН
Өөрийн хөрөнгө, эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа (>14%) 15.14%
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын харьцаа (>25%) 42.3%
Нэг зээлдэгчид олгосон зээл, өөрийн хөрөнгийн харьцаа (<20%) 4.5%
Нийт гадаад валютын нээлттэй позици, ӨХ-ийн харьцаа [<(+/-40%)] 0.7%
Тухайн нэг гадаад валютын нээлттэй позици, ӨХ-ийн харьцаа [<(+/-15%) ] 0.2%
Банкны холбогдох этгээдэд олгосон зээлийн ӨХ-д эзлэх нийт хувь (<20%) 11.2%
Гялс банк

Ухаалаг гар утас болон таблетанд зориулсан ‘Gyals Bank’ аппликейшн нь интернэтийн сүлжээ бүхий хаанаас ч банкны үйлчилгээг авах боломжийг бүрдүүлдэг.

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН БАНК

Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, бага тойруу 7/1

УТАС

1800-1881

© 2009-2024 Төрийн банк ХК