ТӨРИЙН БАНКНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН 2014.09.30

  9/30/2014
АКТИВ ДҮН (мян.төгрөгөөр)
Бэлэн мөнгө ба Монголбанкин дахь харилцах 361,406,217
Бусад банк ба СБ дахь харилцах, хадгаламж 42,687,063
Санхүүгийн үүсмэл хэрэглүүр 794,387
Харилцагчдад олгосон зээл ба урьдчилгаа 1,092,425,623
Санхүүгийн хөрөнгө оруулалт – борлуулахад бэлэн 425,289,941
Санхүүгийн хөрөнгө оруулалт – дуусах хугацаа хүртэл эзэмших  
Бусад хөрөнгө 13,082,350
Үндсэн хөрөнгө 73,549,781
Биет бус хөрөнгө 1,980,160
Хойшлогдсон татварын хөрөнгө 538,616
Нийт актив 2,011,754,137
ПАССИВ ДҮН (мян.төгрөгөөр)
Бусад банк, санхүүгийн байгууллагын харилцах, хадгаламж 265,510,185
Репо хэлцэл  
Санхүүгийн үүсмэл хэрэглүүр 3,784,644
Харилцагчдын харилцах, хадгаламж 1,268,156,392
Зээлээр авсан санхүүжилт 277,644,448
Бусад өр төлбөр 47,882,390
Нийт пассив 1,862,978,059
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ ДҮН (мян.төгрөгөөр)
Энгийн хувьцаа 113,000,000
Хуримтлагдсан ашиг 22,008,842
Дахин үнэлгээ 12,116,641
Нийгмийн хөгжлийн сан 956,832
Нөөцийн сан 693,669
Нийт өөрийн хөрөнгө 148,776,078
Нийт пассив ба өөрийн хөрөнгө 2,011,754,137
   
ОРЛОГО ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН ДҮН (мян.төгрөгөөр)
Хүү болон түүнтэй адилтгах орлого 158,186,262
Хүү болон түүнтэй адилтгах зардал (101,027,228)
Хүүгийн цэвэр орлого(зардал) 57,159,035
Хураамж ба шимтгэлийн орлого 11,607,888
Хураамж ба шимтгэлийн зардал (87,918)
Хураамж ба шимтгэлийн цэвэр орлого 11,519,970
Арилжааны цэвэр олз 1,883,617
Үйл ажиллагааны бусад орлого 12,475,620
Үйл ажиллагааны нийт орлого 83,038,241
Зээлийн үнэ цэнийн бууралтын алдагдлын зардал (3,375,632)
Үйл ажиллагааны цэвэр орлого 79,662,609
Үйл ажиллагааны зардал (62,604,620)
Татварын өмнөх ашиг (алдагдал) 17,057,989
Орлогын албан татварын зардал /буцаан авалт 471,200
Тайлант жилийн цэвэр ашиг(алдагдал) 16,586,789
   
БАНКНЫ ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦААНЫ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД ДҮН
Өөрийн хөрөнгө, эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа (>14%) 14.30%
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын харьцаа (>25%) 43.8%
Нэг зээлдэгчид олгосон зээл, өөрийн хөрөнгийн харьцаа (<20%) 5.4%
Нийт гадаад валютын нээлттэй позици, ӨХ-ийн харьцаа [<(+/-40%)] 13.4%
Тухайн нэг гадаад валютын нээлттэй позици, ӨХ-ийн харьцаа [<(+/-15%) ] 8.1%
Банкны холбогдох этгээдэд олгосон зээлийн ӨХ-д эзлэх нийт хувь (<20%) 10.2%
Гялс банк

Ухаалаг гар утас болон таблетанд зориулсан ‘Gyals Bank’ аппликейшн нь интернэтийн сүлжээ бүхий хаанаас ч банкны үйлчилгээг авах боломжийг бүрдүүлдэг.

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН БАНК

Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, бага тойруу 7/1

УТАС

1800-1881

© 2009-2024 Төрийн банк ХК