ТӨРИЙН БАНКНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН 2014.06.30

  6/30/2014
АКТИВ ДҮН (мян.төгрөгөөр)
Бэлэн мөнгө ба Монголбанкин дахь харилцах 246,314,756
Бусад банк ба СБ дахь харилцах, хадгаламж 31,392,642
Санхүүгийн үүсмэл хэрэглүүр 815,863
Харилцагчдад олгосон зээл ба урьдчилгаа 1,080,723,068
Санхүүгийн хөрөнгө оруулалт – борлуулахад бэлэн 496,959,369
Санхүүгийн хөрөнгө оруулалт – дуусах хугацаа хүртэл эзэмших  
Бусад хөрөнгө 21,810,564
Үндсэн хөрөнгө 60,933,103
Биет бус хөрөнгө 2,106,927
Хойшлогдсон татварын хөрөнгө 566,144
Нийт актив 1,941,622,436
ПАССИВ ДҮН (мян.төгрөгөөр)
Бусад банк, санхүүгийн байгууллагын харилцах, хадгаламж 179,973,555
Репо хэлцэл -
Санхүүгийн үүсмэл хэрэглүүр 3,242,946
Харилцагчдын харилцах, хадгаламж 1,283,951,615
Зээлээр авсан санхүүжилт 290,208,700
Бусад өр төлбөр 39,003,081
Нийт пассив 1,796,379,897
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ ДҮН (мян.төгрөгөөр)
Энгийн хувьцаа 113,000,000
Хуримтлагдсан ашиг 18,475,303
Дахин үнэлгээ 12,116,641
Нийгмийн хөгжлийн сан 956,926
Нөөцийн сан 693,669
Нийт өөрийн хөрөнгө 145,242,539
Нийт пассив ба өөрийн хөрөнгө 1,941,622,436
   
ОРЛОГО ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН ДҮН (мян.төгрөгөөр)
Хүү болон түүнтэй адилтгах орлого 103,533,648
Хүү болон түүнтэй адилтгах зардал (65,224,306)
Хүүгийн цэвэр орлого(зардал) 38,309,342
Хураамж ба шимтгэлийн орлого 7,862,176
Хураамж ба шимтгэлийн зардал (78,506)
Хураамж ба шимтгэлийн цэвэр орлого 7,783,671
Арилжааны цэвэр олз 1,221,818
Үйл ажиллагааны бусад орлого 5,360,826
Үйл ажиллагааны нийт орлого 52,675,656
Зээлийн үнэ цэнийн бууралтын алдагдлын зардал (1,498,575)
Үйл ажиллагааны цэвэр орлого 51,177,082
Үйл ажиллагааны зардал (37,652,631)
Татварын өмнөх ашиг (алдагдал) 13,524,450
Орлогын албан татварын зардал /буцаан авалт 471,200
Тайлант жилийн цэвэр ашиг(алдагдал) 13,053,250
   
БАНКНЫ ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦААНЫ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД ДҮН
Өөрийн хөрөнгө, эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа (>14%) 14.63%
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын харьцаа (>25%) 42.9%
Нэг зээлдэгчид олгосон зээл, өөрийн хөрөнгийн харьцаа (<20%) 5.6%
Нийт гадаад валютын нээлттэй позици, ӨХ-ийн харьцаа [<(+/-40%)] -3.7%
Тухайн нэг гадаад валютын нээлттэй позици, ӨХ-ийн харьцаа [<(+/-15%) ] -3.0%
Банкны холбогдох этгээдэд олгосон зээлийн ӨХ-д эзлэх нийт хувь (<20%) 9.8%
Гялс банк

Ухаалаг гар утас болон таблетанд зориулсан ‘Gyals Bank’ аппликейшн нь интернэтийн сүлжээ бүхий хаанаас ч банкны үйлчилгээг авах боломжийг бүрдүүлдэг.

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН БАНК

Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, бага тойруу 7/1

УТАС

1800-1881

© 2009-2024 Төрийн банк ХК