ТӨРИЙН БАНКНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН 2014.03.31

 

  3/31/2014
АКТИВ ДҮН (мян.төгрөгөөр)
Бэлэн мөнгө ба Монголбанкин дахь харилцах 242,824,804
Бусад банк ба СБ дахь харилцах, хадгаламж 9,873,683
Санхүүгийн үүсмэл хэрэглүүр 296,071
Харилцагчдад олгосон зээл ба урьдчилгаа 1,003,431,261
Санхүүгийн хөрөнгө оруулалт – борлуулахад бэлэн 495,568,366
Санхүүгийн хөрөнгө оруулалт – дуусах хугацаа хүртэл эзэмших  
Бусад хөрөнгө 20,826,074
Үндсэн хөрөнгө 59,497,465
Биет бус хөрөнгө 1,999,803
Хойшлогдсон татварын хөрөнгө 517,321
Нийт актив 1,834,834,847
ПАССИВ ДҮН (мян.төгрөгөөр)
Бусад банк, санхүүгийн байгууллагын харилцах, хадгаламж 142,873,631
Репо хэлцэл -
Санхүүгийн үүсмэл хэрэглүүр 3,263,182
Харилцагчдын харилцах, хадгаламж 1,246,422,886
Зээлээр авсан санхүүжилт 272,177,202
Бусад өр төлбөр 31,245,509
Нийт пассив 1,695,982,410
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ ДҮН (мян.төгрөгөөр)
Энгийн хувьцаа 113,000,000
Хуримтлагдсан ашиг 12,085,295
Дахин үнэлгээ 12,116,641
Нийгмийн хөгжлийн сан 956,832
Нөөцийн сан 693,669
Нийт өөрийн хөрөнгө 138,852,437
Нийт пассив ба өөрийн хөрөнгө 1,834,834,847
   
ОРЛОГО ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН ДҮН (мян.төгрөгөөр)
Хүү болон түүнтэй адилтгах орлого 49,674,517
Хүү болон түүнтэй адилтгах зардал (31,344,391)
Хүүгийн цэвэр орлого(зардал) 18,330,127
Хураамж ба шимтгэлийн орлого 3,554,786
Хураамж ба шимтгэлийн зардал (33,889)
Хураамж ба шимтгэлийн цэвэр орлого 3,520,897
Арилжааны цэвэр олз 313,673
Үйл ажиллагааны бусад орлого 3,564,515
Үйл ажиллагааны нийт орлого 25,729,211
Зээлийн үнэ цэнийн бууралтын алдагдлын зардал (1,119,046)
Үйл ажиллагааны цэвэр орлого 24,610,165
Үйл ажиллагааны зардал (17,946,923)
Татварын өмнөх ашиг (алдагдал) 6,663,242
Орлогын албан татварын зардал /буцаан авалт -
Тайлант жилийн цэвэр ашиг(алдагдал) 6,663,242
   
БАНКНЫ ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦААНЫ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД ДҮН
Өөрийн хөрөнгө, эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа (>14%) 15.00%
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын харьцаа (>25%) 43.8%
Нэг зээлдэгчид олгосон зээл, өөрийн хөрөнгийн харьцаа (<20%) 6.9%
Нийт гадаад валютын нээлттэй позици, ӨХ-ийн харьцаа [<(+/-40%)] 4.0%
Тухайн нэг гадаад валютын нээлттэй позици, ӨХ-ийн харьцаа [<(+/-15%) ] -2.4%
Банкны холбогдох этгээдэд олгосон зээлийн ӨХ-д эзлэх нийт хувь (<20%) 7.4%
Гялс банк

Ухаалаг гар утас болон таблетанд зориулсан ‘Gyals Bank’ аппликейшн нь интернэтийн сүлжээ бүхий хаанаас ч банкны үйлчилгээг авах боломжийг бүрдүүлдэг.

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН БАНК

Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, бага тойруу 7/1

УТАС

1800-1881

© 2009-2024 Төрийн банк ХК