ТӨРИЙН БАНКНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН 2012.12.31

  12/31/2012
АКТИВ ДҮН
Бэлэн мөнгө ба Монголбанкин дахь харилцах 57,619,243
Бусад банк ба СБ дахь харилцах, хадгаламж 10,927,370
Санхүүгийн үүсмэл хэрэглүүр 50,422
Харилцагчдад олгосон зээл ба урьдчилгаа 180,958,957
Санхүүгийн хөрөнгө оруулалт – борлуулахад бэлэн 242,128
Санхүүгийн хөрөнгө оруулалт – дуусах хугацаа хүртэл эзэмших 49,234,242
Бусад хөрөнгө 2,226,578
Үндсэн хөрөнгө 11,177,016
Биет бус хөрөнгө 1,250,963
Хойшлогдсон татварын хөрөнгө 114,881
Нийт актив 313,801,800
ПАССИВ ДҮН
Бусад банк, санхүүгийн байгууллагын харилцах, хадгаламж 17,051,626
Репо хэлцэл -
Санхүүгийн үүсмэл хэрэглүүр 54,164
Харилцагчдын харилцах, хадгаламж 193,891,835
Зээлээр авсан санхүүжилт 72,619,185
Бусад өр төлбөр 1,857,352
Нийт пассив 285,474,162
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ ДҮН
Энгийн хувьцаа 28,000,000
Хуримтлагдсан ашиг (783,583)
Дахин үнэлгээ  
Нийгмийн хөгжлийн сан 417,552
Нөөцийн сан 693,669
Нийт өөрийн хөрөнгө 28,327,638
Нийт пассив ба өөрийн хөрөнгө 313,801,800
   
ОРЛОГО ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН ДҮН
Хүү болон түүнтэй адилтгах орлого 29,948,420
Хүү болон түүнтэй адилтгах зардал -16,833,160
Хүүгийн цэвэр орлого(зардал) 13,115,260
Хураамж ба шимтгэлийн орлого 759,135
Хураамж ба шимтгэлийн зардал -254,837
Хураамж ба шимтгэлийн цэвэр орлого 504,298
Арилжааны цэвэр олз 5,077
Үйл ажиллагааны бусад орлого 1,269,664
Үйл ажиллагааны нийт орлого 14,894,299
Зээлийн үнэ цэнийн бууралтын алдагдлын зардал -1,917,184
Үйл ажиллагааны цэвэр орлого 12,977,115
Үйл ажиллагааны зардал -11,708,775
Татварын өмнөх ашиг (алдагдал) 1,268,340
Орлогын албан татварын зардал /буцаан авалт -29,728
Тайлант жилийн цэвэр ашиг(алдагдал) 1,238,612
  -
БАНКНЫ ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦААНЫ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД ДҮН
Өөрийн хөрөнгө, эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа (>14%) 15.6%
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын харьцаа (>25%) 41.3%
Нэг зээлдэгчид олгосон зээл, өөрийн хөрөнгийн харьцаа (<20%) 19.4%
Нийт гадаад валютын нээлттэй позици, ӨХ-ийн харьцаа [<(+/-40%)] 5.8%
Тухайн нэг гадаад валютын нээлттэй позици, ӨХ-ийн харьцаа [<(+/-15%) ] 1.7%
Банкны холбогдох этгээдэд олгосон зээлийн ӨХ-д эзлэх нийт хувь (<20%) 7.9%
Гялс банк

Ухаалаг гар утас болон таблетанд зориулсан ‘Gyals Bank’ аппликейшн нь интернэтийн сүлжээ бүхий хаанаас ч банкны үйлчилгээг авах боломжийг бүрдүүлдэг.

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН БАНК

Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, бага тойруу 7/1

УТАС

1800-1881

© 2009-2024 Төрийн банк ХК