ТӨРИЙН БАНКНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН 2011.12.31

  12/31/2011
АКТИВ ДҮН
Бэлэн мөнгө ба Монголбанкин дахь харилцах 28,649,261
Бусад банк ба СБ дахь харилцах, хадгаламж 16,832,987
Санхүүгийн үүсмэл хэрэглүүр 4,994,589
Харилцагчдад олгосон зээл ба урьдчилгаа 100,637,777
Санхүүгийн хөрөнгө оруулалт – борлуулахад бэлэн 242,128
Санхүүгийн хөрөнгө оруулалт – дуусах хугацаа хүртэл эзэмших 66,093,419
Бусад хөрөнгө 423,170
Үндсэн хөрөнгө 11,172,932
Биет бус хөрөнгө 969,500
Хойшлогдсон татварын хөрөнгө -
Нийт актив 230,015,763
ПАССИВ ДҮН
Бусад банк, санхүүгийн байгууллагын харилцах, хадгаламж 9,356,142
Репо хэлцэл -
Санхүүгийн үүсмэл хэрэглүүр -
Харилцагчдын харилцах, хадгаламж 163,900,296
Зээлээр авсан санхүүжилт 20,214,363
Бусад өр төлбөр 6,478,874
Нийт пассив 199,949,675
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ ДҮН
Энгийн хувьцаа 28,000,000
Хуримтлагдсан ашиг 1,849,047
Дахин үнэлгээ 217,041
Нийгмийн хөгжлийн сан  
Нөөцийн сан  
Нийт өөрийн хөрөнгө 30,066,088
Нийт пассив ба өөрийн хөрөнгө 230,015,763
   
ОРЛОГО ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН ДҮН
Хүү болон түүнтэй адилтгах орлого 22,505,776
Хүү болон түүнтэй адилтгах зардал -14,203,330
Хүүгийн цэвэр орлого(зардал) 8,302,446
Хураамж ба шимтгэлийн орлого 910,541
Хураамж ба шимтгэлийн зардал -192,361
Хураамж ба шимтгэлийн цэвэр орлого 718,180
Арилжааны цэвэр олз 159,127
Үйл ажиллагааны бусад орлого 904,275
Үйл ажиллагааны нийт орлого 10,084,028
Зээлийн үнэ цэнийн бууралтын алдагдлын зардал -527,273
Үйл ажиллагааны цэвэр орлого 9,556,755
Үйл ажиллагааны зардал -6,840,781
Татварын өмнөх ашиг (алдагдал) 2,715,974
Орлогын албан татварын зардал /буцаан авалт -112,743
Тайлант жилийн цэвэр ашиг(алдагдал) 2,603,231
  -
БАНКНЫ ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦААНЫ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД ДҮН
Өөрийн хөрөнгө, эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа (>14%) 25.8%
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын харьцаа (>25%) 59.2%
Нэг зээлдэгчид олгосон зээл, өөрийн хөрөнгийн харьцаа (<20%) 15.5%
Нийт гадаад валютын нээлттэй позици, ӨХ-ийн харьцаа [<(+/-40%)] 8.7%
Тухайн нэг гадаад валютын нээлттэй позици, ӨХ-ийн харьцаа [<(+/-15%) ] 5.9%
Банкны холбогдох этгээдэд олгосон зээлийн ӨХ-д эзлэх нийт хувь (<20%) 10.3%
Гялс банк

Ухаалаг гар утас болон таблетанд зориулсан ‘Gyals Bank’ аппликейшн нь интернэтийн сүлжээ бүхий хаанаас ч банкны үйлчилгээг авах боломжийг бүрдүүлдэг.

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН БАНК

Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, бага тойруу 7/1

УТАС

1800-1881

© 2009-2024 Төрийн банк ХК