ТӨРИЙН БАНКНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН 2010.12.31

  12/31/2010
АКТИВ AMOUNT
Бэлэн мөнгө ба Монголбанкин дахь харилцах 12,327,163
Бусад банк ба СБ дахь харилцах, хадгаламж 9,331,242
Санхүүгийн үүсмэл хэрэглүүр  
Харилцагчдад олгосон зээл ба урьдчилгаа 61,543,197
Санхүүгийн хөрөнгө оруулалт – борлуулахад бэлэн 235,328
Санхүүгийн хөрөнгө оруулалт – дуусах хугацаа хүртэл эзэмших 83,625,547
Бусад хөрөнгө 279,040
Үндсэн хөрөнгө 11,591,946
Биет бус хөрөнгө 1,035,309
Хойшлогдсон татварын хөрөнгө  
Нийт актив 179,968,772
ПАССИВ ДҮН
Бусад банк, санхүүгийн байгууллагын харилцах, хадгаламж 4,334,381
Репо хэлцэл  
Санхүүгийн үүсмэл хэрэглүүр  
Харилцагчдын харилцах, хадгаламж 130,342,428
Зээлээр авсан санхүүжилт 11,926,481
Бусад өр төлбөр 5,010,835
Нийт пассив 151,614,125
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ ДҮН
Энгийн хувьцаа 28,000,000
Хуримтлагдсан ашиг 354,647
Дахин үнэлгээ -
Нийгмийн хөгжлийн сан  
Нөөцийн сан  
Нийт өөрийн хөрөнгө 28,354,647
Нийт пассив ба өөрийн хөрөнгө 179,968,772
   
ОРЛОГО ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН ДҮН
Хүү болон түүнтэй адилтгах орлого 13,957,698
Хүү болон түүнтэй адилтгах зардал (10,983,298)
Хүүгийн цэвэр орлого(зардал) 2,974,400
Хураамж ба шимтгэлийн орлого 1,004,836
Хураамж ба шимтгэлийн зардал (157,444)
Хураамж ба шимтгэлийн цэвэр орлого 847,392
Арилжааны цэвэр олз (1,142,330)
Үйл ажиллагааны бусад орлого 4,072,805
Үйл ажиллагааны нийт орлого 6,752,267
Зээлийн үнэ цэнийн бууралтын алдагдлын зардал 186,156
Үйл ажиллагааны цэвэр орлого 6,938,423
Үйл ажиллагааны зардал (5,518,420)
Татварын өмнөх ашиг (алдагдал) 1,420,003
Орлогын албан татварын зардал /буцаан авалт 0
Тайлант жилийн цэвэр ашиг(алдагдал) 1,420,003
   
БАНКНЫ ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦААНЫ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД ДҮН
Өөрийн хөрөнгө, эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа (>14%) 38.2%
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын харьцаа (>25%) 68.4%
Нэг зээлдэгчид олгосон зээл, өөрийн хөрөнгийн харьцаа (<20%) 16.1%
Нийт гадаад валютын нээлттэй позици, ӨХ-ийн харьцаа [<(+/-40%)] 5.7%
Тухайн нэг гадаад валютын нээлттэй позици, ӨХ-ийн харьцаа [<(+/-15%) ] 4.4%
Банкны холбогдох этгээдэд олгосон зээлийн ӨХ-д эзлэх нийт хувь (<20%) 4.1%
Гялс банк

Ухаалаг гар утас болон таблетанд зориулсан ‘Gyals Bank’ аппликейшн нь интернэтийн сүлжээ бүхий хаанаас ч банкны үйлчилгээг авах боломжийг бүрдүүлдэг.

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН БАНК

Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, бага тойруу 7/1

УТАС

1800-1881

© 2009-2024 Төрийн банк ХК